Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва личните данни

Наименование: „Химипласт Дио” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: BG115313685

Седалище и адрес на управление: с. Калековец, Стопански двор

Адрес за кореспонденция: с. Калековец, Стопански двор

Лице за контакти: Лина Андреас

Телефон: 0878-999-149

E-mail: hello@babas-soapery.com

Уебсайт: www.babas-soapery.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

„Химипласт Дио” ООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Настоящата информация има за цел да те информира за всички аспекти на обработката на личните ти данни от Дружеството и твоите права. Администраторът събира и обработва твоите лични данни, които ни предоставяш при използването на електронния магазин www.babas-soapery.com, както и при комуникация с Дружеството чрез имейл, телефонни разговори, съобщения, социални мрежи и други начини, неупоменати тук.

Дружеството събира, обработва и съхранява твоите лични данни въз основа на следните основания:

 • изрично получено съгласие от теб като клиент
 • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с теб
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

 Ние спазваме следните принципи при обработката на твоите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

Видове лични данни и техните цели

Ние събираме и обработваме личните ти данни за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние
 • индивидуализация на страна по договора
 • счетоводни цели
 • статистически цели
 • защита на информационната сигурност
 • обработване на рекламации и администриране на правото ти на отказ
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от теб желание
 • изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

Индивидуализиращи данни (електронна поща, имена, телефон и други) се събират с цел осъществяване на връзка с теб, изпращане на информация или информационни бюлетини към теб и за целите на регистрацията ти в онлайн магазина.

Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и други) се събират във връзка с изпълняване на задълженията на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупени стоки.

Тези данни се обработват на основание дадено от теб изрично съгласие, преддоговорни отношения, сключване и изпълнение на договор, или поради наше законово задължение - чл. 6, ал. 1 (GDPR). Администраторът не събира и не обработва лични данни за пол, етнос, политически или религиозни убеждения, здравословно състояние или сексуална ориентация. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Дружеството обработва единствено имената на законните представители или упълномощените лица на юридически лица, на основание сключване и изпълнение на търговска сделка. Личните данни са събрани директно от лицата и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение и сигурност

Съхраняваме твоите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото. При направени поръчки, ние сме длъжни да съхраняваме твоите лични данни за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси при съдебни или административни спорове. 

Сайтът www.babas-soapery.com притежава SSL сертификат и защитава въведената информация чрез криптиране. Въвели сме вътрешни практики, с които да запазим възможно най-добре сигурността на личните данни, които обработваме.

 

Предаване на лични данни за обработване

Администраторът може по собствена преценка или във връзка със законови задължения да предава част или всички твои лични данни на трети страни. Това включва счетоводни къщи, доставчици на куриерски услуги, държавни институции и други.

При обработване на плащания твоите лични данни се администрират от трети страни, като PayPal, доставчици на куриерски услуги и други. Молим да се запознаеш с тяхната политика за поверителност и обработка на лични данни, към която ние нямаме отношение. Третите страни, обработващи личните ти данни, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването им.

 

Твоите права

Държим да те информираме за следните права, които имаш във връзка с нашата обработка на твоите лични данни:

 • право на оттегляне на съгласието за получаване на информационен бюлетин
 • право на достъп до личните ти данни
 • право на коригиране или допълване на данни
 • право да бъдеш забравен / изтриване на данните
 • право на ограничаване на обработването на данните от Администратора
 • право на преносимост
 • право на получаване на информация
 • право на възражение срещу обработването

За да упражниш всяко от тези права, те молим да ни изпратиш искане в свободен текст по имейл до hello@babas-soapery.com заедно с трите ти имена, имейла, използван за регистрация или извършване на поръчка, и данни за обратна връзка. Ще се свържем с теб възможно най-бързо, за да обработим твоето искане.

За да упражниш правото си на оттегляне на съгласие за получаване на информационен бюлетин, можеш да последваш линка за отписване в дъното на всеки имейл. За да упражниш правото си на коригиране или попълване, можеш да използваш и опцията за редакция на личния профил в сайта ни. Администраторът запазва правото си да обработва твоите лични данни, въпреки искането ти за тяхното изтриване, в строго определени случаи. Администраторът запазва правото си да откаже предоставянето на информация, когато нейното събиране изисква непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата ти съгласно горепосоченото, имаш право да подадеш жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Промяна на политиката

Администраторът запазва правото си да променя настоящата политика. При въвеждане на промени, които касаят обработката на твоите лични данни, ще потърсим твоето изрично съгласие.

Последното обновление на тази политика е направено на 31.07.2020 г.